این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

سی و نهمین نشست آیکان در کارتاجنای کلمبیا

محل: کلمبیا , کارتاجنا
زمان: یک‌ شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۹ تا جمعه ۱۹ آذر ۱۳۸۹
شرکت کنندگان: عمومی
هزینه: رایگان
ثبت نام
وب سایت

نشست های آیکان فرصتی را برای گروه بین المللی مختلفی از اشخاص و سازمان ها فراهم می کند تا برای گفتگو در مورد سیاست گذاری های سامانه های نامگذاری اینترنت و توسعه آن گرد هم جمع شوند.

نشست های آیکان دروه های گوناگونی مثل کارگاه ها , انجمن های باز , و نشست های کاری را برای ایجاد و توسعه سیاست گذاری های اینترنت ارائه می کند. بنابراین , بهترین فرصت برای گفتگوی رو در رو و پخش نظرات آگاهانه مردمی است که اختصاصی به دنبال ثبات و امنیت عملکرد اینترنت هستند.

دیدگاهی بفرستید