این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه سطح بالای عمومی

دامنه سطح بالای عمومی یکی از دسته بندی های دامنه های سطح بالا است که بوسیله آیانا برای استفاده در سامانه نام دامنه در اینترنت نگهداری شده.

روی هم رفته , در حال حاضر آیانا گروه های زیر از دامنه های سطح بالا را از هم متمایز کرده است:

  • دامنه سطح بالای زیربنایی (arpa)
  • دامنه های سطح بالای کد کشوری (ccTLD)
  • دامنه های سطح بالای بین المللی شده (IDN)
  1. دامنه های سطح بالای بین المللی شده کد کشوری
  2. دامنه های سطح بالای آزمایشی
  • دامنه های سطح بالای عمومی (gTLD)

هسته گروه دامنه های سطح بالای عمومی متشکل است از دامنه های COM , NET , ORG و INFO. به علاوه , دامنه های BIZ , NAME و PRO که همچنین به عنوان عمومی مطرح شده است , هرچند که اینها محدود در نظر گرفته شده , برای اینکه ثبتشان نیازمند اثبات شایستگی در چارچوپ راهبردهای تعیین شده برای هرکدام است.

از لحاظ تاریخی , گروه دامنه های سطح بالای عمومی شامل دامنه های ایجاد شده در توسعه اولیه سامانه نام دامنه بود , که در حال حاضر بوسیله نمایندگی ها یا سازمان های برگزیده پشتیبانی شده و محدود به انواع خاصی از ثبت کننده ها می باشد. بنابراین , دامنه های EDU , GOV , INT و MIL هم در حال حاضر به عنوان دامنه های سطح بالای ضمانت شده (sTLD) مطرح شده است , همچنین زمینه های زیادی برای نام های دامنه به تازگی ایجاد شده (مثل JOBS و …). به کل گروه دامنه هایی که به منطقه ای جغرافیایی یا کشوری تخصیص داده نشده است غالبا در اصطلاح دامنه های سطح بالای عمومی گفته می شود.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید