این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

یک دامنه سطح بالا چیست؟

یک دامنه سطح بالا یکی از حوزه هایی است که در بالاترین سطح سلسله مراتب سامانه نام دامنه در اینترنت قرار دارد. نام دامنه های سطح بالا در منطقه ریشه (Root Zone) محدوده نام نصب شده است که برای همه دامنه ها در سطوح پایینتر , آخرین بخش از نام دامنه و آخرین برچسب از یک نام دامنه واجد شرایط (FQDN:Fully Qualified Domain Name) می باشد. برای مثال , در نام دامنه www.example.comwww.example.com , دامنه سطح بالا com , یا COM می باشد , بطوریکه نام دامنه ها به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیستند. مدیریت بیشتر نام دامنه های سطح بالا نزد سازمان های مسوول به آیکان وکالت داده شده است , که بهره بردار آیانا بوده و مسوول نگهداری منطقه ریشه سامانه نام دامنه می باشد.

در ابتدا , محدوده نام دامنه سطح بالا در سه گروه اصلی سازماندهی شده بود , کشورها , دسته بندی ها , و چندسازمانی ها. یک گروه موقت اضافی به نام ARPA (Address and Routing Parameter Area) نیز وجود دارد که فقط با قلمروی سامانه نام دامنه ابتدایی سازگاری داشته و برای تحول هدف رسیدن به ثبات سامانه نام دامنه در نظر گرفته شده است.

کشورها دامنه هایی را براساس استاندارد سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO:International Organization for Standardization) از دو حرف کد کشورشان به خود اختصاص دادند , البته استثناهایی هم وجود دارد (مثل , .uk برای england که همان انگلستان است). این گروه از دامنه ها از اینرو معمول هستند که به عنوان دامنه های سطح بالای کد کشور شناخته می شوند.

گروه دامنه های دسته بندی شده به عنوان دامنه های سطح بالای عمومی شناخته می شود. در ابتدا این گروه فقط شامل Com , Edu , Gov , Mil , Net و Org می شد.

در خلال پیشرفت اینترنت , محیط آن برای ایجاد دامنه های سطح بالای عمومی اضافی مطلوب می شود. برخی از اهداف دامنه های ابتدایی , کلی گویی , متعادل شدن , یا واگذاری امر نگهداری سازمان های ویژه وابسته با هدفی خاص در نظر گرفته شده بود.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید