این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه های رزرو شده

بنابر پرونده RFC 2606 چهار دامنه سطح بالا به شرح زیر برای جلوگیری از سردرگمی و بروز مشکلات بوسیله نیروی ضربت مهندسی اینترنت رزرو شده است. ممکن است این دامنه ها برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار گیرد , اما با این مفهوم که این دامنه ها نباید در شبکه های تولید سامانه نام دامنه جهانی قرار داشته باشد.

  • .example: برای استفاده در مثال ها رزرو شده است.
  • .invalid: برای استفاده در نام های دامنه ای که آشکارا نامعتبر است رزرو شده است.
  • .localhost: برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از استفاده سنتی میزبان محلی (Localhost) به عنوان نام میزبان (Hostname) رزرو شده است.
  • .test: برای استفاده در آزمایش ها رزرو شده است.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

۱ دیدگاه

دیدگاهی بفرستید