این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

دامنه اینترنتی چیست؟

دامنه اینترنتی (Internet Domain) یک برچسب شناسایی می باشد که قلمروی مدیریتی , استقلال و اقتدار را در یک آدرس اینترنتی و یا مدیریت در اینترنت را تعریف می کند که براساس سامانه نام دامنه (DNS:Domain Name System) می باشد.

بخش‌ های یک دامنه اینترنتی

دامنه اینترنتی که از دید کاربری با نام دامنه , دامین یا دومین (Domain) هم شناخته شده و در لغت به معنای حوزه و قلمرو به کار می رود , هر دامنه از چند بخش تشکیل می شود که با یک نشانه نقطه (Dot) از هم جدا می شوند.

بخش اول ماهیت آدرس عموما www و بخش دوم نام دامنه (Domain Name) و بخش سوم آن پسوند موضوعی دامنه سطح بالا (TLD:Top Level Domain) است که می تواند یک دامنه سطح بالای عمومی (gTLD:generic Top Level Domain) باشد یا یک دامنه سطح بالای کد کشور (ccTLD:country code Top Level Domain) باشد یا ترکیبی از یک دامنه سطح بالای عمومی و یک دامنه سطح بالای کد کشور.

نام دامنه همان نام وب سایت است (مانند google) و دامنه سطح بالا بیانگر نوع فعالیت یا موقعیت فعالیت آن وب سایت (مانند Com) , دامنه باید یکتا باشد , یعنی فقط یک وب سایت با هر دامنه قابل دسترسی باشد.

متولی صدور مجوز برای ثبت دامنه ها در اینترنت شرکت آیکان (ICANN:Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) است.

ثبت هر دامنه باید بوسیله کارگزارانی صورت گیرد که از شرکت آیکان مجوز اخذ کرده اند , به این کارگزاران اصطلاحا ثبت کننده (Registrar) گفته می شود.

معمولا هر کشور یا (در بعضی موارد خاص) منطقه جغرافیایی می‌تواند اجازه استفاده از دامنه سطح بالایی اختصاصی را برای خود دریافت نماید که به وسیله آن ملیت آدرس های اینترنتی تحت آن دامنه سطح بالا شناخته می‌ شود.

در نگارش این نوشته مورد استفاده قرار گرفته:

ترجمه:

دیدگاهی بفرستید