این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Reseller

Reseller به معنای نماینده فروش می باشد.

نماینده فروش , در علم دامنه به نماینده یک ثبت کننده گفته می شود که می تواند مسوولیت ثبت , تمدید و انتقال یک دامنه را با نظارت ثبت کننده برای مشتریان خود انجام دهد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید