این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Registrar

Registrar به معنای ثبت کننده می باشد.

ثبت کننده شرکتی حقیقی یا مجازی است که کار ثبت , انتقال , تمدید و … یک دامنه نزد آن صورت می گیرد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید