این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Dot

Dot به معنای نقطه می باشد.

علامت نقطه به منظور جدا کردن بخش های تشکیل دهنده یک دامنه از هم بین آنها قرار می گیرد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید