این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Domain Transfer

Domain Transfer به معنای انتقال دامنه می باشد.

انتقال دامنه عمل انتقال مالکیت یک دامنه به غیر , یا عمل انتقال محل نگهداری و خدمات دهی آن دامنه است , که می تواند به خارج از ثبت کننده مبدا یا حتی به خارج از نماینده آن باشد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید