این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Domain Renewal

Domain Renewal به معنای تمدید دامنه می باشد.

تمدید دامنه عمل تداوم حفظ یک دامنه برای یک شخص حقیقی یا حقوقی است که می تواند بوسیله ثبت کننده نخست آن دامنه یا نماینده آن یا درصورت انتقال دامنه , بوسیله ثبت کننده مقصد یا نماینده آن صورت گیرد.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید