این گزینه برگه خانگی این وب سایت را به حالت نخست باز مي گرداند. بازگرداندن همه ابزارک ها یا دسته بندی های بسته شده.

بازگردانی

Domain Name

Domain Name به معنای نام دامنه می باشد.

نام دامنه که می تواند کاملا دلخواه انتخاب شود , بخش دوم از بخش های تشکیل دهنده یک دامنه است.

توجه: می توانید با شروع یک گفتگو به توسعه این مفهوم در صنعت دامنه های اینترنتی کمک کنید.

دیدگاهی بفرستید